Steder i Valparaíso

Lokal tid:
12:44:10
Valparaíso
Region:Valparaíso V
Befolkning:284 630
Telefonopkald:
+56-32
Postnummer:
2340000

Placering på kortet over Chile

Map SVG
ValparaísoValparaíso
Valparaíso

Valparaíso

Valparaíso
localityLæs mere
Gran Hotel Gervasoni

Gran Hotel Gervasoni

Paseo Gervasoni Nº1 - Cerro Concepción, Valparaíso
lodgingLæs mere
Alojamiento Ely

Alojamiento Ely

Buenos Aires 629, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Viaviacafe

Viaviacafe

Almirante Montt 217 - Cerro Alegre, Valparaíso
restaurantLæs mere
Fauna Valparaiso

Fauna Valparaiso

Paseo Dimalow 166, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere
Hostal Maison de la Mer

Hostal Maison de la Mer

General Mackenna 527, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere

Hotel del Cerro

Almirante Montt 44, Valparaíso, Valparaíso
lodgingLæs mere

📑 Valparaíso alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning